Kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng NCKH-KT

Nhằm tạo sân chơi khoa học, trí tuệ bổ ích cho học sinh, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

Tài liệu đính kèm: Tải về
 

SỞ GD&ĐT SƠN LA

TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH

 

Số 10/KH-THPT.TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Tông lệnh, ngày 13 tháng 09  năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học cấp trường năm  học 2019-2020

 

Căn cứ quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1591/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019–2020;

Căn cứ công văn số 1592/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 04 tháng 09 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2019–2020;

Trường THPT Tông Lệnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH :

1) Nhằm tạo sân chơi khoa học, trí tuệ bổ ích cho học sinh, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

2) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

3) Tạo cơ hội để học sinh nhà trường phát huy khả năng sáng tạo, giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

4) Qua cuộc thi lựa chọn ra những ý tưởng hay để tiến hành dự án nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ kĩ thuật để tham dự cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG DỰ THI

1) Đối tượng dự thi: Học sinh toàn trường, có học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên. Học sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân (1 học sinh) hay đồng đội (2 học sinh).

2) Nội dung cuộc thi:

Người dự thi đưa ra những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học: gồm 20 lĩnh vực: Khoa học Động vật; Khoa học Xã hội & Hành vi; Hoá sinh; Y sinh và khoa học Sức khỏe; Sinh học Tế bào & Phân tử; Hoá học; Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin; Khoa học Trái đất & môi trường; Hệ thống nhúng; Năng lượng: Hóa học; Năng lượng: Vật lý; Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật môi trường; Khoa học vật liệu; Toán học; Vi sinh; Vật lý và Thiên văn; Khoa học Thực vật; Rô bốt và máy thông minh; Phần mềm hệ thống.

III. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Hiệu trưởng sẽ ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định khoa học, Hội đồng giám khảo của cuộc thi. Ban giám khảo là người có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

IV. HÌNH THỨC DỰ THI VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày:

1.1. Hình thức: Ý tưởng dự thi được trình bày bằng văn bản theo mẫu (gửi kèm)

1.2. Nội dung:

- Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;

- Đề xuất tên của ý tưởng;

- Giả thuyết khoa học;

- Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện và dự toán kinh phí (nếu có);

- Hiệu quả kinh tế - xã hội;

Lưu ý: Các ý tưởng sáng tạo phải mang tính khả thi và có thể áp dụng được trong thực tiễn đời sống và sản xuất. (trình bày không quá 3 trang A4)

2. Tiêu chí đánh giá.

- Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng: 25 điểm

- Đề xuất tên của ý tưởng; Giả thuyết khoa học: 25 điểm

- Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện: 25 điểm

- Tính sáng tạo, hiệu quả, tính khả thi: 25 điểm

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ 16/09/2019 đến ngày 29/09/2019: Các lớp tiến hành triển khai xây dựng ý tưởng và tuyển chọn ý tưởng.

- Ngày 30/09/2019 các lớp nộp ý tưởng về ban tổ cuộc thi (thư ký) của nhà trường (mỗi lớp nộp ít nhất 1 ý tưởng)

- Ngày 02/10/2019 Ban tổ chức chấm ý tưởng và lựa chọn ý tưởng để tiến hành báo cáo thuyết trình trước Ban giám khảo.

- Ngày 04/10/2019 Báo cáo thuyết trình các dự án được chọn. Sau khi chọn được ý tưởng, nhà trường sẽ phân công GV hướng dẫn và đầu tư kinh phí để học sinh triển khai dự án. Các dự án được đầu tư kinh phí và phê duyệt sẽ tham gia kỳ thi cấp tỉnh.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA.

1) Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba,

3 giải khuyến khích.

2) Đánh giá thi đua:

- Kết quả cuộc thi là một cơ sở để đánh giá thi đua và xét tặng danh hiệu cho các tập thể lớp, GVCN và GVBM. Tập thể lớp nào không tham gia sẽ không được xét tặng danh hiệu tập thể lớp Tiên tiến và tập thể lớp Tiên tiến xuất sắc.

- Học sinh và giáo viên hướng dẫn thực hiện đề tài tham dự thi cấp Tỉnh được đánh giá thi đua và khen thưởng như kì thi HSG cấp Tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Ban chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong học sinh và khuyến khích và tạo mọi điều kiện học sinh tham gia.

2) Tổ trưởng các tổ chuyên môn tạo điều kiện và động viên giáo viên bộ môn làm công tác hướng dẫn.

3) BCH Đoàn trường thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia.

4) Các thành viên trong Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định và Hội đồng giám khảo hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường năm học 2019 – 2020. Nhà trường đề nghị các cá nhân và tập thể liên quan triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch này và xem đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học và những năm học tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

 

Nơi nhận:

- TTCM (thực hiện);
- Đoàn TN (thực hiện);
- GVCN (thực hiện);
- Website nhà trường.

- Lưu VP.

TM. BAN GIÁM HIỆU
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đoàn Lê Huy

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I:  CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC THI

TT

Nhóm lĩnh vực

Các lĩnh vực cụ thể

 1.  

Khoa học động vật

Tế bào; Mối quan hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dương và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hoá..

 1.  

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học ....

 1.  

Hoá -Sinh

Hoá -Sinh phân tích; Hoá-Sinh tổng hợp; Hoá – Sinh-Y; Hoá – Sinh cấu trúc…

 1.  

Y sinh và khoa học sức khoẻ

Chuẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tế học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học....

 1.  

Sinh học tế bào và Phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh ….

 1.  

Hoá học

Hoá học phân tích; Hoá họctrên máy tính; Hoá môi trường; Hoá vô cơ; Hoá vật liệu; Hoá hữu cơ; Hoá Lý….

 1.  

Sinh học trên máy tính và Sinh –Tin

Ký thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hoá sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;….

 1.  

Khoa học Trái đất và môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước…

 1.  

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu

 1.  

Năng lượng: Hoá học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hoá hạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời,….

 1.  

Năng lượng Vật lý

Năng lượng thuỷ điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;….

 1.  

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật hàng không vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí ; Hệ thống hàng hải;….

 1.  

Kỹ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;...

 1.  

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thuỷ tinh; Vật liệu composote; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Po-li-me;...

 1.  

Toán học

Đại số; Phân tihcs; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;....

 1.  

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi rút;....

 1.  

Vật lý và thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học; Lý-Sinh; Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo; Điện từ và Plassma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng từ máy tính; Vật lý lý thuyết;...

 1.  

Khoa học thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hoá;...

 1.  

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;....

 1.  

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

          Kính gửi: BTC cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2019-2020

          Qua nghiên cứu kế hoạch, thể lệ cuộc thi KHKT, em xin báo cáo ý tưởng nghiên cứu như sau:

 1. Tác giả/nhóm tác giả (ghi đầy đủ họ tên, lớp):……………………………
 2. Tên của dự án (Ý tưởng):…………………………………………………
 3. - Đặt vấn đề: nêu rõ thực trạng, mục đích, ý nghĩa của ý tưởng;
 4. - Đề xuất nội dung của ý tưởng; Giả thuyết khoa học
 5. - Đề nghị cách thức, giải pháp thực hiện và dự toán kinh phí (nếu có);
 6. - Hiệu quả kinh tế - xã hội;
 7. Đề xuất người hướng dẫn: …………………………………………………………..

Thuận Châu, ngày … tháng … năm 2019

Người báo cáo ý tưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 25
Tháng 05 : 289
Năm 2021 : 2.166