Kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo tính giáo dục cao.

            - Chọn đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018.

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD&ĐT SƠN LA

TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /KH-THPTTL

    Sơn La, ngày  09 tháng 01 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

 
 
 

Thực hiện theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành quy chế thi học sinh giỏi;

Căn cứ văn bản số 1316/ SGDĐT- GDTrH của Sở GD&ĐT Sơn La ngày 18/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018;

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THPT Tông Lệnh;

Trường THPT Tông Lệnh xây dựng kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU          

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Thi chọn học sinh giỏi cấp trường phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo tính giáo dục cao.

            - Chọn đội tuyển học sinh giỏi các bộ môn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

I. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

  1. Môn thi, hình thức thi

- Môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.( gồm 09 môn)

- Hình thức thi: Theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 180 phút. Riêng môn tiếng Anh có phần câu hỏi trắc nghiệm và phần thi nghe hiểu, thí sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi.

  1. Đối tượng dự thi

Tất cả học sinh lớp 10, 11, 12 năm học 2017 -2018  trường THPT Tông Lệnh

Mỗi học sinh đăng ký dự thi không quá 01 môn trong 9 môn phân hóa.

  1. Điều kiện dự thi

Học sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp trường là học sinh có học lực khá trở lên, môn đăng ký dự thi điểm TB môn học HK1 >= 7,0 điểm và Hạnh kiểm xếp loại từ Khá trở lên trong HK 1 năm học 2017 -2018.

  1. Đăng ký dự thi

- Mỗi lớp được xem như 1 đơn vị đăng ký dự thi.

- Thời gian đăng ký dự thi : từ ngày 13.01.2018 đến 16.01.2018 . GVCN lớp cùng thống nhất với giáo viên bộ môn lập danh sách nộp cho thư ký hội đồng trước ngày 17.01.2018. (theo mẫu gửi kèm)

  5. Nội dung chương trình thi

          Nội dung chương trình thi học sinh giỏi: theo chương trình chuẩn do Bộ GDĐT ban hành, tính đến thời điểm dự thi.

  1. Thời gian tổ chức cuộc thi.

- Khối 11, 12 ngày 28.01.2018.

- Khối 10 tổ chức xong trước ngày 20.4.2018

7. Ra đề và in sao đề

- Ban ra đề thi thi do Hiệu trưởng ra quyết định.

 

                   a) Quy trình ra đề:

           - Giáo viên được phân công ra đề thi học sinh giỏi cấp trường đúng hướng dẫn, đảm bảo chính xác và bảo mật.

          - Mỗi môn thi ra 01 đề thi kèm theo ma trận, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm. Đề thi, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm được đánh máy dùng font TimesNewRoman, size 13, trình bày theo mẫu đề thi học kỳ.

                   b) Thời gian nộp đề:

           - Ma trận đề, đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm nộp vào ngày 25/01/2018. Gồm: 01 bản in có chữ ký người ra đề, bản mềm theo địa chỉ email: doanhuytl@gmail.com

          - P.Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm tổ chức in sao đề và bảo mật tuyệt đối.

 

II. HỘI ĐỒNG COI THI VÀ CHẤM THI

Hội đồng coi thi và chấm thi do Hiệu trưởng ra quyết định

- Coi thi: đảm bảo 1 phòng thi gồm 2 giám thị.

- Chấm thi: tiến hành theo quy định: rọc phách, chấm chung, một bài thi được 2 giám khảo chấm độc lập.

III. TỔ CHỨC THI 

1. Địa điểm và lịch thi

          - Địa điểm: Trường THPT Tông Lệnh

          - Lịch thi các môn: Có thông báo sau

2. Xử lí kết quả.

          Bài thi được chấm theo thang điểm 20, riêng môn Tiếng Anh theo thang điểm 100.

          Căn cứ vào kết quả bài thi của học sinh để xếp giải cá nhân của mỗi môn thi theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp:

          - Giải nhất: đạt từ 17 đến 20 điểm

          - Giải nhì: đạt từ 15 đến dưới 17 điểm 

          - Giải ba: đạt từ 13 đến dưới 15 điểm

- Giải khuyến khích: từ 10 điểm đến dưới 13 điểm

Tổng số học sinh đạt giải không vượt quá 60% số lượng học sinh đăng ký dự thi

Học sinh khối 11, 12 có thành tích cao được lựa chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của bộ môn, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018.

                  Nhà trường căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi để xét công nhận học sinh giỏi cấp trường và thành lập đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018

3. Kinh phí tổ chức

Thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD TrH, Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- HT, PHT, TTCM;

- Thông báo Website

- Lưu VT, Huy.

TM. BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đoàn Lê Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                ( Mẫu M 2)

DANH SÁCH HỌC SINH THI CHỌN CẤP TRƯỜNG

MÔN: ......................................

 

 

STT

 

 

Họ và tên

 

 

Ngày sinh

 

 

Nơi sinh

(Huyện - Tỉnh)

 

 

Dân tộc

 

 

Nam (Nữ)

 

Đang học lớp

 

 

Học sinh trường

Kết quả (HKI/cả năm)

năm học 2017-2018

Ghi chú

Điểm TB môn thi

Hạnh kiểm

Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Danh sách này gồm: ..................thí sinh

                                                                                                                                                    ……, ngày ......tháng........năm 2018

                                                                                                                       GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM                                GIÁO VIÊN BỘ MÔN

                                                                                                                                                               

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 06 : 161
Năm 2021 : 2.636