Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học;

Căn cứ Công văn số 3805/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn  Số: 2160/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 06/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Căn cứ QĐ số .../QĐ-THPT.TL ngày 09/12/2020 của Hiệu trưởng trường THPT Tông Lệnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 cấp trường

 Trường THPT Tông Lệnh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020 -2021 như sau:

Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 1

Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả thi thử lần 1

Ngày ban hành:
03/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2020
Ngày hiệu lực:
20/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/11/2017
Ngày hiệu lực:
30/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website